Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

Załącznik do Uchwały  nr 3/2009  z dnia 21 października 2009 r. rady pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu

 

Regulamin

Przedszkola Publicznego nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu 

 

Ilekroć w Regulaminie mówi się o rodzicach, dotyczy to także prawnych opiekunów.

I. Organizacja pracy

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. 

2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania   zdrowia i higieny pracy.

3. Cele, zadania i sposoby realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola określa statut, który jest dostępny w gabinecie dyrektora.

4.Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe. Zajęcia religii, rytmiki oraz języka obcego.

II. Rekrutacja i frekwencja

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi  karta zgłoszenia.

2. Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w  marcu każdego roku i przebiega zgodnie z harmonogramem określonym w statucie. W przypadku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są także w trakcie roku szkolnego. Dzieci już uczęszczające do przedszkola  nie biorą udziału  w rekrutacji.

3. O nieobecności dziecka trwającej dłużej niż tydzień rodzice powinni poinformować przedszkole.

4.Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.30, a odebrać przed godziną wyznaczoną jako zakończenie pracy przedszkola. O innej godzinie przyprowadzenia dziecka należy poinformować personel przedszkola.

5. W miesiącach wakacyjnych przedszkole zapewnia opiekę w jednym miesiącu. Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 15 maja do 31 maja.

6.Termin przerwy wakacyjnej podawany jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń   do końca grudnia roku poprzedniego.

III. Skreślenie z listy wychowanków

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków z następujących przyczyn:

- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad miesiąc,

- zalegania z odpłatnością za przedszkole ponad dwa miesiące, 

- na wniosek rodziców.

IV. Odpłatność                                           

1.Wysokość opłaty za usługi przedszkola wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego określa organ prowadzący.

2. Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta miedzy rodzicami a dyrektorem przedszkola.  

3. Wysokość stawki żywieniowej uzgadniana jest z radą rodziców.

V. Wyposażenie wychowanków

1. Dziecko powinno posiadać w przedszkolu swobodne ubranie i obuwie na podeszwie antypoślizgowej.

2. Przyprowadzone dziecko musi być zdrowe, aby mogło uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, również tych na świeżym powietrzu. 

3. Strój dziecka musi być wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

4. Dziecko powinno mieć  przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę i poszwę na poduszkę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6-latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.  

5. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za ich zgubienie i zepsucie  przedszkole nie odpowiada.

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

VI. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

1. Dzieci ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakładzie ubezpieczeń zaakceptowanym przez rodziców. Stawka ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich dzieci. 

2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub inną osobę pełnoletnią, pisemnie upoważnioną przez nich,  zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

4. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola,  w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

5. Do przedszkola nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.

6. Rodzice mają obowiązek poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

7. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby. 

8. W przedszkolu nie podaje się żadnych lekarstw, także tych na życzenie rodziców.

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Rodzice zobowiązani są podać nauczycielkom aktualny numer telefonu kontaktowego.

VII. Prawa i obowiązki rodziców

 

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki   i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka, a także porad w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

c) wyrażania  i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi opinii na temat pracy placówki, przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć,

d) wybierania spośród siebie ustawowego organu – rady rodziców w celu wspomagania pracy placówki i reprezentowania interesów rodziców,

e) wyrażania i przekazywania, poprzez swoje przedstawicielstwo, opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

Obowiązki rodziców:

a)    przestrzeganie Statutu i Regulaminu Przedszkola,

b)  współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

c)    uczestniczenie w organizowanych zebraniach i szkoleniach,

d)   czytanie na bieżąco ogłoszeń i informacji znajdujących się  na tablicy ogłoszeń,

e)    wspieranie przedszkola w jego działaniach, sumienne wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań (opieka nad dziećmi w czasie wyjazdów, pomoc w organizowaniu świąt przedszkolnych itp.),

f)    przestrzeganie ustalonego rytmu dnia w przedszkolu, punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka,

g) informowanie wychowawczyni o przyczynach nieobecności dziecka, zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

h)   terminowe uiszczanie odpłatności,

i)     zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,

j)     kontrolowanie, co dziecko zabiera do przedszkola w celu uniknięcia wypadku.

 

VIII. Prawa i obowiązki wychowanków

Wychowankowie mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

a)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego,

b)   zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, potrzebami  i zainteresowaniami,

            c)    uwzględnienia indywidualnego tempa rozwoju,

d)   akceptacji, szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

e) poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

f)    poszanowania własności,

g)   partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h)   miłości i ciepła,

i) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje, snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone.

 

Dzieci mają obowiązek:

a) szanować nawzajem swoje prawa,

b) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa.