Facebook

ul. Strzelców Bytmskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

                   R O Z D Z I A Ł  I

             Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jana Brzechwy, zwane dalej „przedszkolem”, ma siedzibę w Opolu przy ul: Strzelców Bytomskich 19.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto Opole.

 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 4. Przedszkole używa stempla podłużnego o treści :

Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Jana Brzechwy

ul. Strzelców Bytomskich 19

45-084 OPOLE”

5. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach, w zależności od ich wymiaru można używać czytelnych skrótów.

 R O Z D Z I A Ł II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 2. Rodzice mogą wnioskować o zorganizowanie dla swojego dziecka kształcenia specjalnego lub koniecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odpowiednią formę kształcenia lub pomocy przedszkole organizuje w miarę posiadanych możliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie wskazań w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, która wydawana jest tylko na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.

 3. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc ta udzielana jest poprzez:

 1. diagnozowanie środowiska wychowanków,

 2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 4. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 5. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanka oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 6. udzielanie dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 7. wspieranie dziecka uzdolnionego,

 8. na miarę swoich możliwości, umożliwianie pobytu dzieciom niepełnosprawnym.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego w przedszkolu, dostosowanego do wieku, możliwości dzieci i środowiska,

 2. Przedszkole realizuje zadania w poniższym zakresie:

  1. prowadzi pracę z wychowankami zgodną z podstawą programową i przyjętymi przez radę pedagogiczną programami pracy wychowawczo – dydaktycznymi,

  2. realizuje własne programy autorskie,

  3. współdziała z rodziną, wspomagając ją w wychowaniu dzieci,

  4. propaguje wartości wychowawcze w oparciu o literaturę dziecięcą, a w szczególności poprzez twórczość patrona przedszkola – Jana Brzechwy,

  5. stosuje alternatywne metody pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,

  6. wdraża wizję przedszkola promującego zdrowy styl życia,

  7. ujednolica oddziaływania wychowawcze poprzez rozmowy, współpracę z rodzicami, spotkania okolicznościowe, organizację imprez przedszkolnych oraz włączanie rodziców/prawnych opiekunów w przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego,

  8. rozwija wrażliwość estetyczną, tworząc warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

  9. rozwija wrażliwość moralną,

  10. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

  11. stwarza warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

  12. dostosowuje zadania do zainteresowań, uzdolnień i możliwości rozwojowych wychowanków w celu osiągnięcia przez dzieci gotowości do podjęcia nauki w szkole,

  13. wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

  14. w celu zapewnienia pomocy materialnej dzieciom, których sytuacja rodzinna lub losowa takiej pomocy wymaga, przedszkole współpracuje z ośrodkami świadczącymi tego rodzaju pomoc oraz udziela wskazówek rodzicom w zakresie takiej pomocy.

 3. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcze odpowiednio do wieku i potrzeb dzieci z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:

 1. zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym rozkładem dnia poszczególnych oddziałów, odpowiednio do ich potrzeb dzieci oraz możliwości przedszkola,

 2. w trakcie zajęć na terenie, jak również poza nim pełną odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel, któremu powierzono oddział,

 3. za zapewnienie dzieciom podczas pobytu na terenie przedszkola i poza nim bezpiecznych i higienicznych warunków odpowiadają nauczyciele oraz pozostali pracownicy przedszkola,

 4. współodpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ponoszą wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedszkolu,

 1. W przedszkolu obowiązują zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:

 1. dziecko winno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

 2. rodzice/prawni opiekunowie winni przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola w godzinach jego pracy ustalonych na dany rok szkolny w arkuszu organizacji i zgodnie z podpisana umową,

 3. w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w określonych godzinach, wobec rodziców/prawnych opiekunów wyciągnięte będą konsekwencje zgodnie z obowiązującym prawem,

 4. osobom nietrzeźwym dzieci nie są wydawane.

 

R O Z D Z I A Ł III

Organy przedszkola

§ 3

 1. Organamiprzedszkola są:

I.Dyrektorprzedszkola

 1. dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą, administracyjno-gospodarczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz w zakresie posiadanych pełnomocnictw, a w szczególności:

  1. sprawuje nadzór pedagogiczny,

  2. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  3. wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie obowiązujących przepisów,

  4. realizuje uchwały innych organów przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

  5. prowadzi i zarządza jednostką budżetową, jaką jest przedszkole oraz dokonuje czynności prawnych wg wydanego przez organ prowadzący pełnomocnictwa,

  6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 2. dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach określonych w statucie przedszkola na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 3. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

 4. dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

 2. określa szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników przedszkola,

 3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

 4. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii innych organów przedszkola, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników plecówki,

 5. powierza stanowisko i odwołuje wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze.

 1. dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadań współpracuje z rodzicami i organami przedszkola.

 2. w przypadku utworzenia w przedszkolu stanowiska wicedyrektora, do jego obowiązków należy wspomaganie dyrektora w zakresie realizacji spraw wychowawczo-dydaktycznych, administracyjnych i gospodarczych.

II. rada pedagogiczna

 1. rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. rada pedagogiczne ustala szczegółowy regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 3. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

 2. uchwalenie programu rozwoju przedszkola,

 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów,

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. uchwalanie statutu przedszkola,

 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola.

4) rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład pracy,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

   1. rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmian.

   2. rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

   3. w przypadku, gdy nie została powołana rada przedszkola jej zadania określone w ustawie o systemie oświaty wykonuje rada pedagogiczna.

III. rada rodziców

 1. w celu pełnej realizacji celów statutowych przedszkola rodzice na zebraniu rodziców w tajnych wyborach wybierają, co najmniej 7 swoich przedstawicieli, którzy tworzą radę rodziców,

 2. w wyborach, o których mowa w ust.1 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic,

 3. rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, wybiera przewodniczącego i ustala terminy spotkań,

 4. rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego przedszkole i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

 5. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.,

 6. szczegółowy zakres kompetencji rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 7. działania Rady Rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

2. W przedszkolu może być powołana rada przedszkola stosownie do przepisów ustawy o systemie oświaty:

 1. rada przedszkola winna liczyć co najmniej 6 osób,

 2. w skład rady wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, wyboru przedstawicieli nauczycieli dokonuje rada pedagogiczna w trybie ustalonym w jej regulaminie,

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców; wyboru przedstawicieli rodziców dokonuje się na zebraniu ogólnym rodziców zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

 1. kadencja rady przedszkola trwa trzy lata.

 2. rada przedszkola na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera spośród swoich członków przewodniczącego rady,

 3. powstanie rady przedszkola pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

 1. rady pedagogicznej,

 2. rady rodziców.

3.. Przedszkole zapewnia współdziałanie poszczególnych organów tak, aby:

 1. gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,

 2. zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. Informacje o podejmowanych działaniach przekazywane są na posiedzeniach poszczególnych organów.

 3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci bieżąco, okresowo i okazjonalnie. W tym celu:

 1. dyrektor na początku roku szkolnego zapoznaje ogół rodziców z rocznym planem pracy przedszkola,

 2. nauczyciele zapoznają rodziców z miesięcznymi planami pracy w danym oddziale, w formach ustalonych z reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do tego oddziału,

 3. nauczyciele i rodzice wzajemnie się konsultują, w terminach ustalonych na początku roku szkolnego, celem uzyskania rzetelnej informacji na temat dziecka jego zachowania i rozwoju,

 1. Rodzice, za pośrednictwem organów przedszkola mogą wyrażać i przekazywać organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinie na temat pracy przedszkola.

 2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze z rodzicami organizuje się zebrania nie rzadziej niż raz na pół roku.

 1. Rozwiązywanie sporów:

 1. wszystkie spory między poszczególnymi organami załatwiane są polubownie na terenie placówki,

 2. w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, sprawę przekazuje się zgodnie z kompetencjami organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, który rozpatruje ją zgodnie z przepisami k.p.a

 

R O Z D Z I A Ł IV

Organizacja przedszkola

 § 4

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem § 5-7.

 

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym, który może być utworzony w przedszkolu ogólnodostępnym jakim jest Przedszkole Publiczne Nr 3 winna wynosić od 15 do 20, w tym 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 4. Zasady tworzenia oddziałów w Przedszkolu Publicznym Nr 3 organizującym w razie wystąpienia takiej potrzeby zajęć dla mniejszości narodowej lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

§ 6

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, wybranymi indywidualnie przez nauczycieli do swoich grup lub programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjno – eksperymentalnej. Rada pedagogiczna opiniuje a dyrektor dopuszcza programy do użytku. Zapis o realizowanych programach znajduje się w dzienniku grupy.

 2. Miesięczne plany pracy nauczyciel opracowuje samodzielnie:

  1. zaplanowane tematy, nauczyciel wprowadza w dowolnym czasie w ciągu dnia, kilku dni, tygodnia, miesiąca, prowadząc zajęcia z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania,

  2. plan dnia może mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci, pamiętając o zachowaniu proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci i zgodnie podstawa programową wychowania przedszkolnego.

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat - około 15 minut,

  2. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.

 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 1. Przedszkole jest pięciooddziałowe.

 2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. 

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący. Arkusz organizacji pracy opiniuje rada pedagogiczna.

 2. W arkuszu określa się w szczególności:

 1. liczbę dzieci i czas pracy oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 1. W przypadkach konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, założeń programowych oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Szczegółowy rozkład dnia zapisany jest w dzienniku poszczególnych grup.

 R O Z D Z I A Ł V

Informacje o przedszkolu 

§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Przerwa wakacyjna w przedszkolu trwa jeden miesiąc. Terminy przerwy ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach przerwa wakacyjna może ulec wydłużeniu.

 2. Przedszkole czynne jest w dni robocze do 11 godzin dziennie. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

 3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 7.00-12.00.

 4. Przedszkole na wniosek zainteresowanych rodziców organizuje opłacane przez nich zajęcia dodatkowe. Warunki ich realizacji ustala dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami.

 5. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy.

 6. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii.

 7. Rodzice mają obowiązek:

 1. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu trwających dłużej niż tydzień,

 2. niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 3. dbania o czystość i higienę osobistą dziecka,

 4. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 5. respektowania uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców i rady przedszkola podjętych w ramach ich kompetencji,

 6. przestrzegania niniejszego statutu,

 1. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala Rada Miasta Opola.

 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom na zasadach odpłatności ustalonej przez organ prowadzący. Dzienną stawkę żywieniową ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Wysokość opłat ponoszonych przez rodziców jest zależna od ilości spożywanych przez dziecko posiłków w ciągu dnia.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są do przestrzegania podpisanej umowy dotyczącej korzystania z usług przedszkola oraz regulaminu przedszkola a szczególności do terminowego wnoszenia opłat za przedszkole.

 4. Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia, pokrywają koszt zgodnie z zasadami określonymi przez kompetentny organ Miasta Opola.

 5. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz regulaminy wewnętrzne opracowane na ich podstawie.

R O Z D Z I A Ł VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 § 11

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 1. Nauczyciele; do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez m.in. prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi opóźnionymi oraz szczególnie uzdolnionymi oraz realizowanie zadań zgodnie z obowiązującym programem i planem rocznym,

 3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

 4. opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom,

 5. dbanie o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych, troska o powierzony sprzęt, pomoce, zabawki oraz estetyczny wygląd sali,

 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych, systematyczne dążenie do osiągnięcia coraz lepszych wyników w pracy,

 7. ścisła współpraca z rodzicami,

 8. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień,

 9. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

 10. szanowanie godność dziecka i respektowanie jego praw,

 11. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami oraz inną zleconą przez dyrektora.,

 12. korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych,

 13. otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i włączania ich w działalność przedszkolną.

2. Główny księgowy; do obowiązków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.05.1991. (Dz.U. Nr 40, poz. 174) z późn. zmianami należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki (zgodnie z obwiązującymi przepisami i zasadami),

 2. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

 3. dokonywanie kontroli wewnętrznej,

 4. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 5. wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

 6. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz.

3. Referent do spraw płacwykonuje czynności związane z całością spraw płacowych, a w szczególności:

 1. sporządza listy płac na podstawie otrzymanych dokumentów kadrowych,

 2. prowadzi karty wynagrodzeń oraz zmian wynagrodzeń pracowników przedszkola,

 3. sporządza zestawienia z listy płac oraz przygotowuje zestawienia zbiorcze,

 4. zestawia dane podatkowe oraz sporządza informacje do Urzędu Skarbowego,

 5. oblicza zasiłki z ubezpieczenia społecznego i sporządza listy wypłat tych zasiłków,

 6. prowadzi niezbędną dokumentację dotyczącą zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

 7. współpracuje z ZUS, dokonuje miesięcznych rozliczeń i odprowadzania składek ZUS, sporządza deklarację, rozliczenia i sprawozdawczość w tym zakresie,

 8. przejrzyście i czytelnie prowadzi dokumentację swojej pracy,

 9. na bieżąco zapoznaje się z przepisami w zakresie spraw płacowych,

 10. prowadzi podręczne archiwum z zakresu dokumentacji płacowej wykonuje inne czynności administracyjne polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w przedszkolu,

 11. wykonuje inne czynności administracyjne polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.

4. Referent do spraw kadr wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno – kancelaryjnych, a w szczególności:

 1. prowadzi kancelarię przedszkola,

 2. prowadzi dokumentację kadrową pracowników przedszkola,

 3. przygotowuje dokumentację odnośnie uprawnień do nagród jubileuszowych, rent, emerytur i pozostałych zmian składników wynagrodzeń pracowników,

 4. sporządza plan urlopów na dany rok,

prowadzi dokumentację wykorzystania urlopów oraz ewidencję zwolnień, prowadzi rozliczenie czasu pracy pracowników,

 1. wystawia świadectwa pracy,

 2. na bieżąco zapoznaje się z przepisami w zakresie spraw kadrowych oraz spraw kancelaryjnych,

 3. wykonuje inne czynności administracyjne polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

5. Referent do spraw zaopatrzenia/intendent/ wykonuje prace związane z całością spraw gospodarczych, a w szczególności:

 1. odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,

 2. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,

 3. zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt,

 4. nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,

 5. sporządza jadłospisy,

 6. prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 7. prowadzi dokumentację w zakresie ewidencjonowania środków trwałych,

 8. prowadzi sprawy związane z odpłatnością za usługi przedszkola,

 9. prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu,

 10. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy .

6. Kucharzzobowiązany jest:

 1. przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,

 2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych,

 3. prowadzić magazyn podręczny,

 4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,

 5. brać udział w ustalaniu jadłospisu,

 6. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

7. Pomoc kuchenna zobowiązana jest:

 1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,

 2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne,

 3. załatwiać zlecone czynności z zakupem produktów,

 4. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

8. Pomoc nauczycielki przedszkola obowiązana jest:

 1. spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczycieli danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia,

 2. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,

 3. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

9. Woźna oddziałowa obowiązana jest:

 1. systematycznie sprzątać i dezynfekować sale, łazienki i inne powierzone pomieszczenia,

 2. dbać o przygotowanie sprzętu do odpoczynku,

 3. rozdawać posiłki i zmywać naczynia,

 4. pomagać w czynnościach opiekuńczych i obsługowych wychowankom, uczestniczyć w spacerach, wycieczkach,

 5. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

10. Pracownik gospodarczy/ konserwator/ zobowiązany jest:

 1. utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku,

 2. dbać o estetykę otoczenia przedszkola,

 3. wykonywać prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,

 4. wykonywać drobne naprawy i remonty na terenie przedszkola,

 5. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy.

11. Szczegółowe zadania oraz zakresy czynności wszystkich pracowników przedszkola oraz czynności dodatkowe wynikające z charakteru pracy i potrzeb przedszkola są zgodne z obowiązującymi przepisami określa je dyrektor i znajdują się w aktach osobowych pracowników placówki.

 § 12

 1. W przedszkolu:

 1. liczącym co najmniej 6 oddziałów ,

 2. posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach ,

 3. w którym co najmniej 2 oddziały pracują więcej niż 10 godzin dziennie może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w punkcie 1, a także za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 § 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców / prawnych opiekunów, jeżeli pozwoli na to organizacja pracy przedszkola.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

§ 14

W przedszkolu, które jest przedszkolem ogólnodostępnym istnieje możliwość utworzenia oddziału integracyjnego. Z chwilą jego zorganizowania można dodatkowo zatrudnić nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności :

 1. systematyczna współpraca z rodzicami, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości podstawy programowej, programu wychowania przedszkolnego i programów autorskich realizowanych w przedszkolu, w tym prawa rodziców do:

 1. przekazywania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,

 2. dostarczania wiedzy oraz dyskusji o sprawach wychowawczych i potrzebach dzieci,

 3. współdziałania z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

 4. zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym, oddziale,

 5. przekazywania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka,

 6. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 7. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, radę rodziców lub radę przedszkola.

 1. nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy:

 1. systematyczne przygotowuje i prowadzi zajęcia wychowawczo - dydaktyczne,

 2. przygotowuje miesięczne plany pracy zgodne z planem rocznym i wieloletnim planem rozwoju przedszkola,

 3. stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,

 4. eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci,

 1. nauczyciel prowadzi i dokumentuje w przyjęty przez radę pedagogiczną sposób obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

 2. nauczyciel współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną w celu wyznaczenia optymalnego kierunku pracy i wyrównywania szans rozwojowych.

2. Nauczyciel organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze co najmniej dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek nauczycieli lub rodziców. Stosuje różne formy współpracy z rodzicami /opiekunami:

 1. zebrania grupowe,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte i inne,

 5. uroczystości i spotkania z okazji świąt okolicznościowych,

 6. wycieczki, festyny, kiermasze i inne formy związane z działalnością przedszkola.

 R O Z D Z I A Ł VII

Wychowankowie przedszkola

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat . Obowiązek ten może być odroczony tylko w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego programem wychowania przedszkolnego.

 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 5. Aby dziecko, które może być odroczone od spełnienia obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, mogło kontynuować edukację w przedszkolu, rodzic musi fakt ten zgłosić dyrektorowi przedszkola w okresie naboru na następny rok szkolny.

 6. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

 1. dzieci 5 i 6-letnie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,

 2. dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,

 3. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 4. dzieci z rodzin zastępczych,

 5. dzieci już uczęszczające do przedszkola,

 6. dzieci obojga rodziców pracujących,

 7. dzieci z rodzin wielodzietnych,

 8. dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.

 1. Dzieci nie zamieszkałe w Opolu, mogą być przyjęte, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dzieciom zamieszkałym w Opolu.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

 3. Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą przypadki gdy:

 1. oboje rodzice podjęli pracę zawodową,

 2. choroba rodzica uniemożliwia ciągłe sprawowanie opieki na dzieckiem,

 3. adopcja, przysposobienie do rodziny zastępczej,

 4. dojrzałość i samodzielność dziecka.

 1. Dzieci wymagające kształcenia specjalnego, kierowane są do przedszkola przez Prezydenta Miasta Opola na podstawie orzeczenia, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

 2. Zasady przyjęcia do przedszkola:

 1. dziecko jest zapisywane do przedszkola raz na cały etap edukacji przedszkolnej,

 2. warunkiem zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie karty w formie papierowej. Zapisu można dokonać także przez stronę internetową, poprzez wypełnienie karty w formie elektronicznej a następnie wydrukowanie i dostarczenie jej do przedszkola w terminie rekrutacji,

 3. rodzice/prawni opiekunowie składają kartę zgłoszenia dziecka tylko w jednym, wybranym przez siebie przedszkolu,

 4. rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą na karcie zgłoszenia zaznaczyć maksymalnie dwa inne przedszkola tzw. drugiej i trzeciej preferencji,

 5. dziecko w pierwszej kolejności jest przyjmowane do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia,

 6. w przypadku, gdy w wybranym przedszkolu zabraknie miejsc, dziecko jest przyjmowane do przedszkola wskazanego przez rodziców/prawnych opiekunów, jako przedszkole drugiej i trzeciej preferencji, wskazanej w karcie zgłoszenia,

 7. w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie nie wpiszą przedszkola drugiej i trzeciej preferencji, a dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, w którym została złożona karta zgłoszenia, zostanie ono umieszczone na liście rezerwowej, tzw. liście dzieci oczekujących na przyjęcie do tego przedszkola. Zasada ta nie dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 1. Organ prowadzący przedszkole corocznie określa harmonogram rekrutacji.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo, w przypadku nie przyjęcia dziecka, odwołać się na piśmie do dyrektora przedszkola, w którym została złożona karta, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji dzieci. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i wydania decyzji w terminie 7 dni od daty wniesienia odwołania.

 3. Dyrektor w terminie 7 dni ma obowiązek zawiadomić zainteresowanego na piśmie o sposobie załatwienia odwołania.

 4. Decyzja dyrektora ma charakter ostateczny.

 1. Każda grupa dziecięca przez cały rok szkolny przebywa w przydzielonej jej sali dydaktycznej, spełniającej określone warunki bhp i p.poż., oraz wymagania sanitarno – epidemiologiczne.

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 5 sal dla poszczególnych oddziałów, dwie sale do zajęć dodatkowych, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, kuchnię, zmywalnie, pomieszczenia socjalne, szatnie, ogród przedszkolny z odpowiednio dobranymi bezpiecznymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 2. Żywienie dzieci odbywa się w stałych porach dnia, a personel przedszkola ma obowiązek umiejętnie zachęcać dzieci do zjadania wszystkich potraw, z wyłączeniem tych, które nie są tolerowane przez dziecko.

 3. Osoby pracujące w danej grupie mają obowiązek dbać o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu jak i poza nim.

 4. W sytuacjach braku pełnej obsady pracowników pedagogicznych, grupy dziecięce mogą być dzielone lub łączone. Ilość dzieci w takiej grupie nie może przekraczać 25. W przypadkach, gdy ilość dzieci przekracza 25 lub wysokiego zagrożenia poczucia bezpieczeństwa dzieci, dyrektor podejmuje decyzję o odpłatnym zleceniu zastępstwa.

 5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wycieczek i wyjść poza teren przedszkola wymagane jest, aby opiekę nad jedna grupą sprawowały co najmniej dwie osoby .

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do wszelkich praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności do:

 1. nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,

 2. akceptacji takim jakie jest, poszanowania jego tożsamości, godności, prywatności, własności,

 3. przygotowania do życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia i tolerancji,

 4. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego dostosowanego do jego możliwości i potrzeb,

 5. realizowania swoich zainteresowań, zdolności, rozwijania osobowości, talentów, a wymagania stawiane dziecku powinny być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych;

 6. zabawy i pracy umysłowej, ochrony zdrowia i wypoczynku,

 7. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 8. partnerskiej rozmowy na każdy temat, swobody wypowiedzi i myśli,

 9. wyrażania własnych poglądów,

 10. znajomości swoich praw i obowiązków.

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

 1. nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej dwa miesiące,

 2. zalegania z uiszczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, za okres dwóch miesięcy,

 3. utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,

 4. braku możliwości przystosowania się do grupy dzieci, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,

 5. niemożności zapewnienia odpowiedniej, pełnej opieki, a co za tym idzie braku możliwości wywiązywania się przez przedszkole z realizacji zadań statutowych,

 6. z powodu głębokich dysfunkcji rozwojowych wymagających opieki i pomocy specjalisty,

 7. w przypadku permanentnego nie odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonych godzinach.

 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia.

 2. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Decyzja podjęta wskutek odwołania ma charakter ostateczny.

 R O Z D Z I A Ł VIII

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 4. Zmiany w statucie zatwierdzane są uchwałą rady pedagogicznej.

 5. Dyrektor przedszkola po wprowadzeniu co najmniej trzech zmian do statutu, może opublikować zarządzeniem jednolity tekst.

 6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.