Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w (Przedszkole) w Opolu jest : Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 im. Jana Brzechwy ul: Strzelców Bytomskich 19.

2.       Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania  Przedszkola Publicznego nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Adrianną Winiarską za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 77 446 11 03.

3.       Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami (Przedszkole);
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy  w Opolu przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:

·        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

·        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

·        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

·        dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

·        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

·        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

·        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

·       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·       przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

·       przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

·       zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

·       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.