Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, 
a nawet dłużej żyją.”

Alan Loy McGinnis

      Od września  2011 roku nasze przedszkole realizuje ogólnopolski program „Optymistyczne Przedszkole”, autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

     Celem tego projektu edukacyjnego jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości oraz nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. W wyniku realizacji programu  stworzyliśmy wychowankom przyjazne środowisko, wspierające każde dziecko w jego indywidualnej drodze do sukcesu. W życzliwej i pogodnej atmosferze  diagnozowaliśmy możliwości i potrzeby naszych przedszkolaków oraz stymulowaliśmy ich wszechstronny rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i wrodzonych talentów.

     Pamiętając o tym, że dzień bez uśmiechu jest dniem straconym, dołożyliśmy wszelkich starań, aby w naszym przedszkolu zagościła na stałe radość, przyjaźń i optymizm.

Optymistyczne grono nauczycielek  opracowywało corocznie Program Wychowawczy Optymistycznego Przedszkola, który zawierał szeroką gamę działań wychowawczych, kształtujących optymizm w dzieciach. Działania te realizowaliśmy z optymistyczną werwą, bawiąc się przy tym, ciesząc sukcesami, obserwując, jak dzieci dzięki naszym wspólnym działaniom, wykazują optymistyczne podejście do własnych i cudzych działań, uczą się wyrażania uczuć i emocji, wszechstronnie rozwijają się. Jednym słowem - jak kształtują się z nich optymistyczne dzieciaki. Naszym działaniom towarzyszyło wsparcie rodziców, którzy zaznajamiani byli z realizowanym programem i aktywnie go współrealizowali. Również  środowisko lokalne, chętnie wspierało naszą inicjatywę, dzięki czemu  szerzyliśmy optymizm w bliższym i dalszym otoczeniu przedszkola.

Realizując założenia inteligencji wielorakich:

Østwarzaliśmy właściwą przestrzeń do rozwoju inteligencji, tj. miejsc zabaw i pracy, pozwalających na odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie pasji, talentów
i zainteresowań,

Øprowadziliśmy współpracę z  wszystkich podmiotami procesu edukacyjnego dzieci:  rodzicami i opiekunami, pedagogiem, psychologiem, z instytucjami działającymi na rzecz dobra dzieci oraz środowiskiem lokalnym,

Øprowadziliśmy zajęcia dodatkowych  i klub rodzica, 

Øpomagaliśmy dzieciom zrozumieć możliwości swoje i innych,

Østaraliśmy się, by dziecko wiedziało jak użyć swych mocnych stron i poprawić słabe,

Øpozwalaliśmy budować dzieciom poczucie własnej wartości,  

Ørealizowaliśmy projekty o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Projekty te umożliwiły wykorzystanie technologii ICT, dzieci podjęły próbę porozumiewania się w języku angielskim. Podczas  pracy nad wykonaniem zadań nauczyły się współpracy oraz korzystania z pomocy kolegów. Dzieci poznały również  kulturę innych krajów. Innym aspektem projektów był rozwój umiejętności artystycznych, literackich, kulinarnych oraz inteligencji przyrodniczej.

Dzięki podjętym działaniom nasze przedszkolaki,  to - optymistycznie nastawione do siebie i świata dzieci, które:

üsą otwarte, pełne inicjatywy, pewne siebie, ciekawe świata;

ükreatywne i twórcze, chętne do współpracy;

üstarają się konsekwentnie i odważnie działać;

ü mają wiele zainteresowań;

üdzięki wypracowanym wspólnie ,,Optymistycznym kontraktom grupowym” wiedzą,  jak odróżnić dobro od zła, są empatyczne, stosują formy grzecznościowe, wierzą 
w swoje możliwości;

üwszelkim poczynaniom towarzyszy pogoda ducha, uśmiech i poczucie humoru.