Facebook

ul. Strzelców Bytomskich 19, 45-084 Opole

tel/fax 077 454-36-63, e-mail: info@pp3.opole.pl

 Załącznik do Uchwały  nr 1/2018/2019 Rady Rodziców 

  przy Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy

  w Opolu z dnia 18 września 2018 r

 

   

Regulamin

Rady Rodziców

przy Przedszkolu Publicznym nr 3

im. Jana Brzechwy w Opolu

 

 

POSTANOWIENIA   WSTĘPNE

§ 1

 1. Regulamin określa szczegółowe cele i zadania działania Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu oraz tryb wyboru i kompetencje jej organów.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)   dyrektorze  - należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Opolu,

2)   radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym    nr 3 w Opolu,

3)   przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego  Rady Rodziców  przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Opolu,

4)   rady grupy – należy przez to rozumieć reprezentację rodziców poszczególnych grup.

                                                                    § 2

 1. Rada jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 2. W zebraniach  rady i jej organów może brać udział dyrektor lub inny upoważniony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej.
 3. Na wniosek rady, po uzgodnieniu z dyrektorem w zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

§ 3

 1. Rada opracowuje i zatwierdza regulamin swojej działalności.
 2. Działalnością  rady kieruje przewodniczący.

 

CELE  I  ZADANIA   RADY RODZICÓW

     § 4

Celem  rady jest:

 1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
 2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
 3. Prezentowanie wobec dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu nadzorującego opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej  rady.
 5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji planów pracy przedszkola oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§ 5

Zadaniem  rady jest:

 1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy przedszkola, popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach oświatowych i w rodzinie.
 2. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy przedszkola.
 3. Organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska na rzecz przedszkola.
 4. Wspieranie działalności statutowej przedszkola poprzez pozyskiwanie funduszy.
 5. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.

 

 

ORGANY  RADY,  ICH  WYBÓR  I KOMPETENCJE

§ 6

 1. Członkowie Rady Rodziców stanowią reprezentację rodziców dzieci ze wszystkich grup.                                     
 2. Każda grupa reprezentowana jest, przez co najmniej dwie osoby, które wybierane są w tajnych wyborach na pierwszych grupowych zebraniach. Grupę reprezentować może maksymalnie trzech rodziców.
 3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w tajnych wyborach, spośród swoich członków, prezydium rady oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 4. W skład prezydium  rady wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

§ 7

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.  

§ 8

Odstąpienie od udziału w działalności  rady może nastąpić w drodze:

1)      złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji  rady,

2)      odwołania na wniosek rodziców lub członków  rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 9                               

1.        Do kompetencji stanowiących rady należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków przedszkola, realizowanego przez nauczycieli,

2)      uchwalanie regulaminu swojej działalności.

2.   Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:

1)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,

2)      opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

3)      wyrażanie opinii rady rodziców, w sprawie prowadzenia eksperymentu przedszkolnego,

4)      prawo do wskazania własnego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,

5)      prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację,

6)      prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami przedszkola lub terenem wokół przedszkola w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu,

7)      prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny,

8)      prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

9)      możliwość występowania do dyrektora  przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

§ 10

 1. Do  zadań przewodniczącego  rady należy:

1)      kierowanie całokształtem prac  rady i reprezentowanie  rady na zewnątrz,

2)      współpraca z dyrekcją przedszkola w dostosowaniu zadań i celów rady do konkretnych potrzeb przedszkola,

3)      opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz przedstawienie go do zatwierdzenia  radzie

4)      współdziałanie ze wszystkimi członkami  rady, włączanie ich do realizacji planu pracy,

5)      zwoływanie i prowadzenie zebrań  rady,

6)      kierowanie działalnością finansową  rady,

7)      dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium,

8)      przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów dotyczących działalności przedszkola,

9)      przekazywanie uchwał, opinii i wniosków dyrektorowi przedszkola i radzie pedagogicznej,

10)  powoływanie doraźnych komisji problemowych i określanie zadań dla przewodniczących tych komisji,

 1. Do  zadań zastępcy przewodniczącego rady należy wspomaganie przewodniczącego w wykonywaniu jego zadań oraz zastępowanie w uzasadnionych przypadkach.
 2. Do  zadań sekretarza  rady należy:

1)      opracowanie harmonogramu prac i zebrań  rady,

2)      organizacyjne przygotowanie  zebrań  rady i jego prezydium,

3)      nadzorowanie terminowości prac komisji problemowych,

4)      protokołowanie zebrań ogólnych rodziców, posiedzeń  rady i prezydium,

5)      prowadzenie korespondencji i dokumentacji  rady oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

 1. Do zadań skarbnika  rady należy:

1)      opracowanie w porozumieniu z prezydium projektu planu finansowego, czuwanie nad jego rytmiczną realizacją  i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami  rady,

2)      nadzór nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,

3)      sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzanie ich do wypłaty

4)      współpraca ze skarbnikami grupowymi, wyznaczanie terminów wpłat składek na konto rady,

5)      kompletowanie dokumentacji dotyczącej dokonywanych wpłat i wypłat z funduszu  rady,

6)      składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonywania planów finansowych rady.

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1)      dokonywanie co najmniej raz  w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw  rady z punktu widzenia zgodności z regulaminem i uchwałami  rady,

2)      dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej i gospodarczej poszczególnych ogniw rady a w szczególności działalności skarbnika  rady   w zakresie dochodów i wydatków dokonywanych z funduszy  rady,

3)      dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego, skarbnika i rady,

4)      składanie radzie rocznych sprawozdań ze swoich prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,

5)      zestawienie sprawozdania ze swojej działalności i wnioskowanie udzielenia absolutorium odchodzącej radzie na zebraniu ogólnym wszystkich rad grupowych.

§ 11

 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podjętych większością głosów w obecności co najmniej połowy członków  Rady.
 2. Podjęte uchwały  odnotowywane są w książce protokołów.
 3. Jeżeli uchwała  rady jest sprzeczna z prawem lub interesem przedszkola dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie tygodniowym uzgadnia z  radą sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
 4. W wypadku braku uzgodnienia dyrektor lub przewodniczący  rady, przekazują sprawę do rozstrzygnięcia organowi sprawującemu nadzór według kompetencji.

 

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ  RADY RODZICÓW

§ 12

 1. Środki zgromadzone na koncie mogą być wydatkowane jedynie na wspieranie działalności statutowej przedszkola, mogą wspierać cele i zadania przedszkola, jako instytucji oświatowo-wychowawczej.
 2. Fundusze  rady pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz z  osiąganych dochodów, dotacji, darowizn.
 3. Rada gromadzi i przechowuje środki pieniężne na koncie bankowym.
 4. Do podejmowania gotówki uprawnione są osoby lub osoba, upoważnione przez radę.
 5. Rada może upoważnić dyrektora do dysponowania funduszem zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków.
 6. Wysokość minimalnej składki na rzecz  rady oraz ilość rat, ustala się na zebraniu ogólnym rodziców. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
 7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców,  rada może zwolnić z wniesienia części lub całości składki.

§ 13

1.      Rodzice wpłacają składkę na bankowe konto Rady Rodziców lub u skarbników grupowych, którzy zebrane składki wpłacają na konto  rady.

2.      Fundusze  rady oraz obrót gotówki są księgowane.

 1. Rada ustala plan finansowy czyli preliminarz wydatków na bieżący rok szkolny.
 2. Fundusze  rady mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów oraz inne cele zgodnie z uchwałą  rady.
 3. Fundusze można przeznaczyć na ponadstandardowe wyposażenie przedszkola, placu zabaw i  środki dydaktyczne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Decyzja o rozwiązaniu  rady w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków  rady.
 2. Decyzja dotycząca zmian w regulaminie może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu  rady.
 3. Regulamin  obowiązuje wszystkich członków  rady.
 4. W zebraniu  rady powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków.
 5. Zebrania  rady są protokołowane i stanowią dokumentację przedszkola.

 

§ 15

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Data uchwalenia  18 września 2018 r.